2018/2019 навчальний рік: рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу

У 2018/2019 навчальному році розпочинаємо роботу над реалізацією методичної проблеми «Створення цілісного методичного освітнього простору регіону як відкритої системи професійного зростання педагогічних працівників на основі компетентнісного підходу» і зосереджуємося на вирішенні таких завдань:

– оновлення змісту підвищення професійної, методичної компетентності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
– розроблення стандартів за професіями для регіонального ринку праці («Монтажник інформаційно-комунікативного устаткування»);
– модернізація робочих навчальних планів, освітніх програм відповідно до оновлених стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з конкретних професій, розроблених на компетентнісній основі;
– розроблення базового змісту регіонального компоненту за напрямами підготовки кваліфікованих робітників на основі компетентнісного підходу (регіональні типові навчальні програми);
– удосконалення механізму співпраці з роботодавцями щодо впровадження елементів дуальної форми навчання;
– забезпечення інформаційного і методичного супроводу центрів розвитку професійної кар’єри в закладах професійної (професійно-технічної) освіти;
– забезпечення методичного супроводу формування та впровадження інформаційного середовища в системі ПТО;
– підвищення рівня інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів через функціонування школи ІТ-компетентності (розроблення модульних навчальних програм різних рівнів складності залежно від конкретних потреб, проведення навчання);
– модернізація наочних, навчальних посібників відповідно до сучасного змісту освіти та сприяння розробленню електронних підручників;
– розширення можливостей роботи веб-ресурсів (сайтів, каналів тощо);
– сприяння розвитку мережі електронних бібліотек на рівні НМЦ ПТО – ПТНЗ;
– забезпечення методичного супроводу інноваційної діяльності  (експерименти регіонального і всеукраїнського рівня, проектної діяльності).
   У 2018/2019 навчальному році організація навчально-виховного процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти здійснюється відповідно до:
– Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 року за № 711/12585, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 10.07.2015 № 746, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 липня 2015 року за № 127358,
– робочих навчальних планів та освітніх програм, що складаються на основі Державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій, затверджених у 2006 – 2016 роках (377 стандартів за посиланням: https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-osvita/derzhavni-standarti-navchalni-plani-ta-programi/zatverdzheni-standarti-profesijno-tehnichnoyi-osviti-2006-2016) і Стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з конкретних професій, затверджених у 2017 році (62 стандарти за посиланням: https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-osvita/derzhavni-standarti-navchalni-plani-ta-programi/zatverdzheni-standarti-profesijno-tehnichnoyi-osviti-2017),
– типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2010 № 947,
– наказів Міністерства освіти і науки України від 13.11.2017 № 1465, від 22.12.2017 № 1651, від 27.12.2017 № 1691 «Про затвердження стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з робітничих професій»,
– листа департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України від 26.04.2018 № 3-440 «Про методичний супровід упровадження стандартів професійної (професійно-технічної) освіти на основі компетентнісного підходу»,
– методичних рекомендацій щодо розроблення робочих навчальних планів та освітніх програми за стандартами професійної (професійно-технічної) освіти на основі компетентнісного підходу, схвалених Навчально-методичною Радою НМЦ ПТО у Сумській області 25.06.2018,
– листа ДНУ «Інститут модернізації і змісту освіти» МОН України від 09.08.2018 № 22.1/10-2866 «Про навчальні плани і освітні програми підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста у 2018/2019 н.р.»,
– наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»,
– листа департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України від 22.05.2018 № 1/9-330 «Про виконання Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти»,
– листа Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 № 1/9-464 «Про порядок проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах професійної (професійно-технічної) освіти».
   Робочі навчальні плани розробляються за рекомендаціями, наданими Навчально-методичним центром ПТО у Сумській області. Звертаємо увагу на істотно новому алгоритмі розроблення робочих навчальних планів для конкретної професії чи технологічно суміжних професій, який викладено в матеріалі журналу «Особливості розроблення робочих навчальних планів та програм за стандартами професійної (професійно-технічної) освіти на основі компетентнісного підходу».
   Професійна компонента в організації навчально-виробничого процесу розробляється відповідно до стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з конкретних професій, за відсутності стандартів – типових навчальних планів і програм підготовки кваліфікованих робітників, кваліфікаційних характеристик професій працівників. Акцентуємо також увагу на тому, що при оволодінні професією за декількома кваліфікаціями (розрядами/класами/категоріями) обсяг навчального часу на первинну кваліфікацію повинен відповідати стандарту професійної (професійно-технічної) освіти з конкретної професії.
   Наголошуємо, що викладач, майстер виробничого навчання мають право самостійно розподіляти теми модулів, визначати кількість годин для їх вивчення відповідно до засвоєння учнями навчального матеріалу, вносити зміни у зміст навчання (відповідно до задоволення потреб роботодавців), також мають вільний вибір форм організації навчально-виховного процесу, способів навчальної взаємодії, методів, прийомів і засобів реалізації змісту освіти. Водночас педагог повинен забезпечити відповідний рівень оволодіння учнями загальнопрофесійними, ключовими та професійними компетентностями з професії.
   Сучасним робітникам необхідні не лише спеціальні знання, вміння та навички, які вони отримують у процесі вивчення професійно орієнтованих предметів, а й глибокі загальноосвітні знання. Саме тому важливим принципом організації навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти стає забезпечення оптимального поєднання професійно-технічного і загальноосвітнього циклів. Особливу роль, при цьому, відіграватиме професійна спрямованість викладання загальноосвітніх предметів, а також забезпечення міжпредметних зв’язків у навчальному процесі.
   У 2018/2019 навчальному році загальноосвітня компонента (для учнів, які навчаються на основі базової загальної середньої освіти) розробляється за рекомендаціями, наданими в листі Міністерства освіти і науки України від 22.05.2018 №1/9-330 «Про виконання Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти» (навчальні програми за посиланням ttps://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv, он-лайн-бібліотека з підручниками за посиланням http://mta.ua/stat/pidruchniki_dlya_shkoli    http://pidruchnyk.com.ua), у яких зазначається, що в закладах професійної (професійно-технічної) освіти розподіл навчального часу з природничо-математичних та суспільно-гуманітарних дисциплін здійснюється на рівні стандарту навчальних планів закладів загальної середньої освіти. При цьому окремі предмети (технології, інформатика, екологія, художня культура) можуть вивчатися інтегровано з предметами професійної спрямованості. 
   Наголошуємо на тому, що складова загальноосвітньої підготовки для закладів професійної (професійно-технічної) освіти реалізує зміст освіти залежно від обраної професії. Тому типовий навчальний план охоплює інваріантну складову, яка є спільною для всіх загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, та варіативну складову, яка передбачає додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, факультативні курси, індивідуальні заняття тощо. Варіативна складова визначається професійно-технічним навчальним закладом у межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення навчального закладу.
   Акцентуємо увагу на тому, що у 2018/2019 навчальному році учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти складатимуть державну підсумкову атестацію з предметів українська мова, математика або історія України у формі зовнішнього незалежного оцінювання. У зв’язку з цим при плануванні навчального процесу необхідно передбачити різні форми підготовки учнів до ЗНО з відповідних навчальних предметів.
   Щодо навчання осіб з особливими освітніми потребами. Держава гарантує їм професійно-технічну освіту на рівні, що відповідає їх здібностям і можливостям. Навчання учнів з порушеннями фізичного розвитку може здійснюватися в загальних групах разом з іншими учнями, або у спеціальних групах з урахуванням характеру захворювання учнів, зокрема з ураженням органів зору, органів слуху тощо.
   Згідно з пунктом 3.4 Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 №419, навчальні групи для учнів із вадами розумового розвитку комплектуються за нормативами наповнюваності для класів спеціальних загальноосвітніх шкіл, що визначаються Нормативами наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів, затвердженими Наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 року за № 229/6517. Кількість учнів у таких групах не повинна перевищувати 12 осіб.
   Для учнів із числа осіб з вадами фізичного та/або розумового розвитку тривалість професійної підготовки може бути збільшена в 1,5-2 рази в залежності від типу і важкості захворювання та складності навчального матеріалу. Відповідні рішення затверджуються на засіданні педагогічної ради (пункт 4 Методичних рекомендацій щодо розробки робочих навчальних планів за професіями другого та третього ступенів професійно-технічної освіти відповідно до вимог державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 23.08.2006 № 633).
   Під час організації роботи в кабінетах загальноосвітньої підготовки,  кабінетах професійно-теоретичної підготовки, виробничих лабораторіях і майстернях закладів професійної (професійно-технічної) освіти необхідно використовувати нормативні документи: «Про інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах» (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.02.2012 № 1/9-72); Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.12.2012 № 1423, Положення  про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 №1669, Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304, листів Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 1/9-240 “Про дотримання вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності при підготовці закладів професійної (професійно-технічної) освіти до нового навчального року”, від 25.07.2018 №1/9-464 «Про порядок проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах професійної (професійно-технічної) освіти».
   З метою створення умов для якісної підготовки конкурентоспроможних робітничих кадрів, здатних задовольнити вимоги загальнодержавного та регіонального ринків праці, забезпечення гнучкості та мобільності організації навчально-виробничого процесу, оновлення змісту освіти у 2018/2019 навчальному році продовжуємо запроваджувати нові форми навчання, зокрема елементи дуальної освіти. При організації навчально-виробничого процесу із впровадженням елементів дуальної форми навчання слід звернути увагу на такі нормативні документи: Концепцію  підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти, схвалену рішенням колегії МОН України від 26.01.2018, протокол №1/3-4; наказ МОН України  від 23.06.2017 №916 «Про впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників», лист департаменту професійної освіти МОН України від 14.07.2017 №3-545, які визначають порядок організації навчання з  використанням дуальної форми здобуття освіти (зі змістом документів, уже існуючим досвідом упровадження елементів дуальної форми навчання знайомтесь на сайті НМЦ ПТО у Сумській області в розділі «Наукова та інноваційна робота» – Елементи дуального навчання https://nmcpto.sumy.ua/?page_id=9415).
   У контексті вирішення окреслених завдань у новому навчальному році підвищується роль методичної складової в організації процесу навчання учнів зокрема і в діяльності навчального закладу в цілому. Тому методичну роботу з педагогічними працівниками рекомендуємо спрямовувати на:
– упровадження інноваційних форм організації методичного супроводу процесу вдосконалення професійної компетентності викладачів і майстрів виробничого навчання: тьюторство, кейс-стаді, методичні тренінги, педагогічні студії, школи педмайстерності, управлінські та методичні практикуми;
– удосконалення змісту методичної роботи шляхом застосування інтерактивних форм таких, як: майстер-клас, презентація, ділові ігри, круглий стіл, тренінги, дебати, практикуми;
– забезпечення якісного психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу шляхом створення умов для моделювання власної індивідуальної траєкторії професійного розвитку викладачів і майстрів виробничого навчання та сприятливого психологічного клімату;
– систематичне проведення діагностування педагогів щодо виявлення їх найважливіших професійних якостей;
– удосконалення науково-методичної роботи з вивчення узагальненого передового педагогічного досвіду,  визначення шляхів творчого його використання;
– систематичне вивчення професійних потреб молодих викладачів і майстрів виробничого навчання та проведення діагностики їх професійних якостей;
– адаптацію тематики засідань методичних/циклових комісій до потреб молодих спеціалістів, приділяючи також  увагу питанням організації  навчально-виховного процесу, проведенню виховних заходів та науковій організації праці;
– покращення рівня планування та організації стажування молодих педагогів;
– сприяння методичному супроводу інноваційної освітньої діяльності педагогів та публікації їх творчих доробок у фахових виданнях;
– удосконалення змісту та форм проведення методичних /циклових комісій, адаптуючи їх до запитів та потреб педагогів різних кваліфікаційних категорій;
– проектування освітнього процесу, спрямованого на самовизначення та самореалізацію учнів;
– організацію продуктивної взаємодії з усіма суб’єктами освітнього процесу на засадах рівноправного співробітництва та співтворчості;
– сприяння створенню умов для формування позитивної Я-Концепції учня і педагога.
   Переконані, що 2018/2019 навчальний рік буде стабільним, результативним та успішним для всієї системи професійної освіти.
        Наталія Самойленко, директор НМЦ ПТО у Сумській області, кандидат педагогічних наук
Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.